Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)

Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια μικρών ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και αντίστοιχους σταθμούς φόρτισης και ένα σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων δημόσιας χρήσης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020»

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ: Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 Τ.Κ. 59200   ΝΑΟΥΣΑ

Τηλέφωνο:  2332350367, 233235050328                                                                Αρ. Πρωτ: 3403/26-2-2019

Fax    :  2332024260

E-mail :lapavitsas@naoussa.gr


                                         Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

    Ο Δήμος Νάουσας    προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό  με αντικείμενο της σύμβασης  την  προμήθεια μικρών ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και αντίστοιχους σταθμούς φόρτισης και ένα σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων δημόσιας χρήσης. (Α/Α 70847 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ )

            Φορέας  υλοποίησης  της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δήμος Η.Π. Νάουσας.   Η    δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 02.30.7132.008 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018   του Φορέα και του αντίστοιχου  2019.Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι   το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία  2014-2020»ΕΣΠΑ  2014-2020  ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ  /ΜΙS(OPS):5029419. Η σύμβαση  περιλαμβάνεται στο υποέργο  Νο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ»  Α/Α 1 της πράξης 5029419  και στο υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ»  Α/Α  2 της πράξης  5029419, η οποία  έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  2014-2020" με βάση  την απόφαση ένταξης με αρ.πρωτ. 4755/31-8-2018 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει   κωδικό ΜIS 5029419.Η παρούσα σύμβαση  χρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό Ταμείο  Περιφερειακής Ανάπτυξης  ΕΠΤΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ.  Ποσό χρηματοδότησης 101.138,12  ευρώ.

 Οι Προσφορές υποβάλλονται για ένα ως  δύο  τμήματα:

      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ  81.563,00 πλέον ΦΠΑ  24% 19.575,12 ΣΥΝΟΛΟ  101.138,12 ευρώ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

TIMH ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)

CPV

ΤΜΗΜΑ  Ι –«Προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων και σταθμών φόρτισης»

1

Ηλεκτροκίνητο όχημα

 τεμάχια

2

19.000,00

38.000,00

34144900-7

2

Σταθμός φόρτισης

Τεμάχια

2

4.894,00

9.788,00

31681500-8

 

Σύνολο τμήματος  Ι

47.788,00

 
 

ΦΠΑ 24%

11.469,12,

 
 

Σύνολο τμήματος  Ι με ΦΠΑ 24%

59.257,12

 

ΤΜΗΜΑ  ΙΙ –«Προμήθεια ηλεκτρικών κοινόχρηστων ποδηλάτων»

1

Ηλεκτρικά ποδήλατα

τεμάχια

20

1200,00

24.000,00

34421000-7

2

Extra Μπαταρίες

τεμάχια

5

415,00

2.075,00

31434000-7

3

Λογισμικό διαχείρισης

τεμάχια

1

7.200,00

7.200,00

48000000-8

4

Υπηρεσίες  εγκατάστασης /εκπαίδευσης/τεχνικής υποστήριξης

Κατ’αποκοπή

1

500,00

500,00

50000000-5

 

Σύνολο τμήματος ΙΙ

33.775,00

 
 

ΦΠΑ  24%

8.106,00

 
 

Σύνολο τμήματος  ΙΙ με ΦΠΑ 24%

41.881,00

 
 

Γενικό σύνολο Τμήμα Ι και Τμήμα ΙΙ   με ΦΠΑ  24%

101.138,12

 
               

   Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δύο . Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής . Η τιμή των προς προμήθεια  ειδών    δίνεται  σε ευρώ .

 Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών   η      Tρίτη     26-2-2019      και ώρα 17.00. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η     Παρασκευή  22-3-2019   και ώρα 17.00.

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την    Πέμπτη 28-3-2019    και ώρα 10.30 π.μ.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα( σύμφωνα με το άρθρο 25,  Ν.4412/2016). και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

 Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.5.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)" .  Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Νάουσας, ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.(αρθρο 2.2.2 της διακήρυξης) αναλυτικά  για το ΤΜΗΜΑ 1  : «Προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων και σταθμών φόρτισης», εκτιμώμενης αξίας  477,88 ευρώ  και για το  ΤΜΗΜΑ 2 : «Προμήθεια ηλεκτρικών κοινόχρηστων ποδηλάτων», εκτιμώμενης αξίας  337,75 ευρώ . Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη(αρθρο 2.4.5 της διακήρυξης). Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. (άρθρο 4.1 της διακήρυξης). Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται για το  τμήμα Ι «Προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων και σταθμών φόρτισης» σε  5  μήνες, ενώ για το  τμήμα ΙΙ «Προμήθεια ηλεκτρικών κοινόχρηστων ποδηλάτων» εντός   3  μηνών   O χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 7  μήνες   . Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 6 ημέρες  πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www naoussa.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.    

                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 


                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ταυτοποίηση πελατών

Κάντε σήμερα την ηλεκτρονική σας εγγραφή στην εφαρμογή της ΔΕΥΑΝ για να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησής σας γίνεται σε 3 απλά βήματα:

  1. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής
  2. Επιβεβαιώστε το e-mail σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα σας στείλουμε
  3. Προσκομίστε τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΝ

Με την εγγραφή σας στην εφαρμογή της ΔΕΥΑΝ, έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της επιχείρησης:

  • Άμεση ενημέρωση για τακτικές και έκτακτες διακοπές ύδρευσης που θα γίνουν στην περιοχή σας
  • Υποβολή ερωτήματος/παραπόνου και αναφορά προβλημάτων
  • Ενημέρωση για τις οικονομικές σας οφειλές και την καρτέλα του λογαριασμού σας
  • Ενημέρωση για την πορεία της ρύθμισής σας και το υπόλοιπό της
  • Παραλαβή του λογαριασμού σας σε ηλεκτρονική μορφή (προσεχώς)

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies