Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)

Πληροφορίες τιμολόγησης

Πάγια

Η καταμέτρηση των υδρομέτρων στην πόλη, της Νάουσας, εντός και εκτός σχεδίου, όπως και στις Τ.Κ. Γιαννακοχωρίου και Ροδοχωρίου  γίνεται ανά τετράμηνο. Στις Τ.Κ Γιαννακοχωρίου και Ροδοχωρίου δεν θα εκδίδεται λογαριασμός υπερκατανάλωσης  το χειμερινό τετράμηνο, προς αποφυγή ζημιών λόγο παγετού. Σε όσες παροχές στην Τ.Κ. Νάουσας (εντός σχεδίου) οι καταναλωτές δεν έχουν τοποθετήσει υδρόμετρο αντί υπερκατανάλωσης, θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ανώτατο πλαφόν υπερκατανάλωσης, που ορίζεται στα 15,00 € το τετράμηνο για τις οικιακές παροχές και στα 50,00 € για τις επαγγελματικές παροχές, όταν θα αποστέλλονται οι λογαριασμοί υπερκατανάλωσης νερού.
Η αποστολή λογαριασμών για την πόλη της Νάουσας εντός και εκτός σχεδίου γίνεται κάθε δίμηνο. Στις Τ.Κ. Γιαννακοχωρίου Ροδοχωρίου ανά τετράμηνο και στις Τ.Κ. που ανήκουν στους πρώην δήμους  Ειρηνούπολης και Ανθεμίων καθώς και στις περιοχές Στενημάχου και Αρκοχωρίου οι λογαριασμοί  αποστέλλονται μία φορά τον χρόνο.

Κυβικά - Υπερκατανάλωση

Στις εντός σχεδίου πόλης παροχές, στα πάγια τέλη στο οικιακό τιμολόγιο, συμπεριλαμβάνονται 35m3  το δίμηνο. Στις παροχές εκτός σχεδίου πόλης συμπεριλαμβάνονται 20 m3 το δίμηνο.
Στα πάγια τέλη στο επαγγελματικό τιμολόγιο συμπεριλαμβάνονται 30m το δίμηνο.

Στις κοινές παροχές θα εκδίδεται ένας κοινός λογαριασμός. Τα πάγια τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης θα είναι το άθροισμα των αντίστοιχων  τελών των παροχών που υδρεύονται από το κοινό υδρόμετρο όπως επίσης και τα κυβικά νερού που εμπεριέχονται στα πάγια θα είναι το άθροισμα των κυβικών που εμπεριέχονται στις αντίστοιχες παροχές. Οι κοινόχρηστες παροχές δεν χρεώνονται με πάγια τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης και η χρέωση για την κατανάλωση νερού ξεκινά από το πρώτο κυβικό.

Τέλος η υπερκατανάλωση θα έχει έκπτωση 50% και ως μέγιστη τιμή τα 15,00 € ανεξαρτήτου κατανάλωσης στις εξής περιπτώσεις:

 • Στο μεταβατικό στάδιο για τις παροχές εντός σχεδίου πόλης
 • Για τις επαγγελματικές παροχές
 • Για τις κοινόχρηστες παροχές
 • Για τα οικιακά τιμολόγια κοινόχρηστων και μη παροχών

Οικιακό Τιμολόγιο Υπερκατανάλωσης Τετραμήνου

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ m3

ΠΑΓΙΑ ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ

ΦΠΑ 13%

ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ ΥΔΡ 80%

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ € / m3

ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔ.
0-70

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔ.
0-40

ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ

70-80 ΕΝΤΟΣ &
40-60 ΕΚΤΟΣ

0,24

0,03

0,20

0,05

0,52

80-100

0,32

0,04

0,25

0,06

0,67

>100

0,39

0,05

0,31

0,08

0,83

 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟ 60% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

 

Επαγγελματικό Τιμολόγιο Υπερκατανάλωσης Τετραμήνου

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ m3

ΠΑΓΙΑ ΑΞΙΑ  ΝΕΡΟΥ

ΦΠΑ 13%

ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ ΥΔΡ 80%

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ € / m3

0-60

ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ

>60

0,24

0,03

0,20

0,05

0,52

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟ 60% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

 

Τιμολόγιο Κοινόχρηστων Παροχών Τετραμήνου

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ m3

ΠΑΓΙΑ ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ

ΦΠΑ 13%

ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ ΥΔΡ 80%

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ € / m3

0-60

0,24

0,03

0,20

0,05

0,52

60-80

0,32

0,04

0,25

0,06

0,67

>80

0,39

0,05

0,31

0,08

0,83

 

Κοινωνικό τιμολόγιο

Το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο εφαρμόζεται στα πρώτα 50 κυβικά το τετράμηνο (ειδικά για τους πολύτεκνους εφαρμόζεται στα πρώτα 100 κυβικά το τετράμηνο) εφόσον: η κατανάλωση αφορά ένα υδρόμετρο για την κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου, και η παροχή ύδρευσης είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου.

Άτομα με αναπηρία 67% και πάνω

Δικαιολογητικά :

 1. Πιστοποιητικό από τα ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) από το οποίο προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 2. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας του προηγούμενου από το έτους.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Α.Φ.Μ., Ταυτότητα και Τηλέφωνο.

Η μείωση για τους κατοίκους της Νάουσας είναι 20% και για τους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων 10%.

Ισχύει για όσους έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, μικρότερο ή ίσο, του αφορολόγητου ποσού το οποίο θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους.

Άτομα με αναπηρία 80% και πάνω

Δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό από τα ΚΕΠΑ ( Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) από το οποίο προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
 2. Για τους νεφροπαθείς και καρκινοπαθείς: ιατρική γνωμάτευση και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας του προηγούμενου από έτους.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τα προστατευόμενα μέλη.
 4. Α.Φ.Μ., Ταυτότητα και Τηλέφωνο.
 5. Εκκαθαριστικό της εφορίας τελευταίου οικονομικού έτους για τα προστατευόμενα μέλη.

Η μείωση για τους κατοίκους της Νάουσας είναι 40% και για τους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων 20%.Υσχύει για νεφροπαθείς και καρκινοπαθείς με ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα μικρότερο από 15.000€.

Πολύτεκνες οικογένειες

Μείωση 12% για τους κατοίκους της πόλης της Νάουσας και 5% για τους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων, εφόσον:

 • Το μεγαλύτερο ηλικιακά παιδί δεν έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 24ο έτος.
 • Σπουδάζει με προσκόμιση βεβαίωσης φοίτησης σε δημόσια ή αναγνωρισμένη από το κράτος σχολή.
 • Με οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα μικρότερο από 22.000 € προσαυξανόμενο κατά 1.500 € ανά τέκνο.

Δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που αποδεικνύει την πολυτεκνική του ιδιότητα.
 2. Βεβαίωση ομοσπονδίας.
 3. Βεβαίωση φοίτησης σε δημόσια ή αναγνωρισμένη από το κράτος σχολή για το μεγαλύτερο ηλικιακά παιδί από 18-24 ετών εφόσον σπουδάζει.
 4. Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης.

 

 • Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή θεωρημένα από την αρμόδια αρχή.
 • Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίζουν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά το πρώτο δεκαπενθήμερο του έτους, ώστε να παραμένουν ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο.
 • Οι ενοικιαστές που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου πρέπει να καταθέσουν απαραίτητα μισθωτήριο συμβόλαιο.
 • Χρειάζονται ακόμη ΑΦΜ, ταυτότητα και τηλέφωνο.

 

Ταυτοποίηση πελατών

Κάντε σήμερα την ηλεκτρονική σας εγγραφή στην εφαρμογή της ΔΕΥΑΝ για να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησής σας γίνεται σε 3 απλά βήματα:

 1. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής
 2. Επιβεβαιώστε το e-mail σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα σας στείλουμε
 3. Προσκομίστε τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΝ

Με την εγγραφή σας στην εφαρμογή της ΔΕΥΑΝ, έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της επιχείρησης:

 • Άμεση ενημέρωση για τακτικές και έκτακτες διακοπές ύδρευσης που θα γίνουν στην περιοχή σας
 • Υποβολή ερωτήματος/παραπόνου και αναφορά προβλημάτων
 • Ενημέρωση για τις οικονομικές σας οφειλές και την καρτέλα του λογαριασμού σας
 • Ενημέρωση για την πορεία της ρύθμισής σας και το υπόλοιπό της
 • Παραλαβή του λογαριασμού σας σε ηλεκτρονική μορφή (προσεχώς)

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies