Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)

Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ: Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

                                 Νάουσα 12/06/2024

ΝΑΟΥΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)

                                 Αριθ. Πρωτ. 654/2024

Ταχ. Δ/νση: Σφαγείων

 

Πληροφορίες: Τηλ. (23320) 25.266

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας (εφεξής Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) όπως συστάθηκε με τον ιδρυτικό νόμο (ΠΔ 130/1989) έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 5παρ. 2 περ. β’ του Ν.1069/80 (ΦΕΚ.Α/191/23.8.1980) «Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α' 107/31-07-2017)και με την Παρ. 3 του Άρθρου 348 ΝΟΜΟΣ του Ν.4512/2018, (ΦΕΚ Α' 5/17-01-2018)
 2. Την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ.Α/191/23.8.1980) «Γενικός Διευθυντής», όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 348 του Ν.4512/2018, (ΦΕΚ Α' 5/17-01-2018) και

τροποποιήθηκε με την Παρ. 1 του άρθρου 100 του Ν.4604/2019, (ΦΕΚ Α' 50/26-03-2019), σύμφωνα με το ποίο, ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να:

α) Είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της επιχείρησης ή στα γνωστικά αντικείμενα της διοίκησης επιχειρήσεων ή των οικονομικών επιστημών.

β) Έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση ευθύνης στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

γ) Κατέχει άριστα τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.

Η διαδικασία πρόσληψης και αναπλήρωσης του Γενικού Διευθυντή, κατά το μέρος που δεν ρυθμίζεται αυτή διαφορετικά από διατάξεις νόμου, καθορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης σύμφωνα με τα αρ. 5 και 18 και κατ΄ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 20,23 και 24.

 1. Την παρ. Αριθμ. 45309 Απόφαση Έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Νάουσας Νομού Ημαθίας (ΦΕΚ Β’ 2168/8.4.2024)
 2. το εδάφιο ια’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ A’6/15-01-2021) που ορίζει

ότι δεν υπάγονται στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ όσοι διορίζονται απευθείας σε διευθυντικούς βαθμούς και αυτοί στους οποίους ανατίθενται διευθυντικά καθήκοντα.

 1. Τα άρθρα 254 έως 258 και 265 έως 266 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚΑ΄ 114/08-06-2006) για την πρόσληψη Διευθυντών σε Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις καθώς και για τις Δημοτικές Α.Ε.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2168/Β/8.4.2024)
 3. Το άρθρο 5 του ανωτέρω Ο.Ε.Υ.
 4. Τη με αριθμό 88/2024 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΝ με την οποία εγκρίθηκε η Εκκίνηση διαδικασιών πλήρωσης της θέσης του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑ Νάουσας- Έγκριση πρόσληψης Γενικού Διευθυντή στη ΔΕΥΑΝ με σύμβαση ΙΔΟΧ επί Θητεία, διάρκειας ίσης τεσσάρων ετών (ΑΔΑ ΨΨΛΠΟΕΜΣ-Ω31).
 5. Το με αρ. πρωτ. 43536/27.5.2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου τομέα, Δ/νση Προσωπικού Τ.Α., Τμήμα Προσωπικού με το οποίο

ανακοινώνεται ότι με την αριθμό πρωτ. οικ: 43139/23-5-2024 (ΑΔΑ:9Ρ3346ΜΤΛ6-9ΙΥ) απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πλήρωσης όπως (1) θέσης του Γενικού Διευθυντή επί θητεία, στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης ΔΕΥΑ Νάουσας.

 1. Την ανάγκη πλήρωσης θέσης Διευθυντή ΔΕΥΑΝ με το σύστημα επιλογής.
 2. Το γεγονός ότι η δαπάνη μισθοδοσίας του Γενικού Διευθυντή που θα προσληφθεί και η δαπάνη που θα απαιτηθεί για τη διαδικασία πρόσληψης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και θα καλυφθεί από πόρους της ΔΕΥΑΝ (ανταποδοτικά τέλη), στους κωδικούς (ΚΑΕ)60-00 και 60-03, στους οποίους έχουν προβλεφθεί και εγγραφεί αντίστοιχες πιστώσεις για το τρέχονοικονομικό έτος 2024 και αντίστοιχες προβλέψεις και εγγραφές θα γίνουν και στους προϋπολογισμούςτων επόμενων ετών.
 3. Το αρ. 107 του ν. 4483/2017 που αντικατέστησε την παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85)ορίζεται ότι «για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, όπως Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, συμβασιούχων αμειβόμενων από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών ή αμειβόμενων, κατά ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%), από την καταβολή διδάκτρων, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Οι ανωτέρω συμβάσεις εξαιρούνται από την υποχρέωση έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει».

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση της οργανικής θέσης του Γενικού Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης  Νάουσας με θέση επί θητεία για τέσσερα έτη.

Ο Γενικός Διευθυντής προσλαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ. και προΐσταται όλων των υπηρεσιών των Διευθύνσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας.

Η πλήρωση της θέσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. το εδάφιο ια’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ A’6/15-01-2021) ,  του άρθρου 6 του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α’191/23-08-1980) Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 18 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης  (ΦΕΚ 2168/β/8.4.2024) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή εξειδικεύονται στο άρθρο 6 του Ν. 1069/1980, (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 100 παρ.1 Ν.4604/2019), σε συνδυασμό με τα όσα ορίζονται στο αρ. 5 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης  (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα φυσικά πρόσωπα.

Ο υποψήφιος για την πλήρωση της θέσης Γενικού Διευθυντή ΔΕΥΑ Νάουσας πρέπει να κατέχει τα ακόλουθα προσόντα:

α) απαραίτητα προσόντα:

 • Να έχει ελληνική ιθαγένεια. Για την πλήρωση της θέσης δεν τίθεται περιορισμός ορίου ηλικίας.
  • Να μην έχει τα πιο κάτω κωλύματα διορισμού, ήτοι: o Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
  • Να μην είναι υπόδικος λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ως άνω περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
  • Να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα ένεκα καταδίκης.
  • Να μην τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
  • Να μην έχει απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους, από τη θέση υπαλλήλου του δημοσίου, ΟΤΑ ή Ν.Π.Δ.Δ.
  • Οι άνδρες υποψήφιοι μέχρι τον χρόνο πρόσληψής τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα και οριστικά από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
  • Να κριθεί ικανός για τα καθήκοντα της θέσης ύστερα από εξέταση υγειονομικής υπηρεσίας.

 

β) Υποχρεωτικά τυπικά και πρόσθετα προσόντα (δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 1069/1980, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει):

 • Να είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της επιχείρησης ή στα γνωστικά αντικείμενα της διοίκησης επιχειρήσεων ή των οικονομικών επιστημών.
 • Να έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση ευθύνης στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
 • Να κατέχει άριστα τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα. Για την διαπίστωση του επιπέδου γλωσσομάθειας εφαρμόζονται αντίστοιχα τα όσα ορίζονται στο ν. 4765/2021 νόμο του ΑΣΕΠ και σύμφωνα με το από 1/2/2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ και το ΠΔ 85/2022 παρ. 7 αρ. 15 και αρ. 53 παρ. 3β ν. 4830/2021.

Ειδικότερα: Επισημαίνεται ότι λοιπά προσόντα θα συνεκτιμηθούν από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΝ το οποίο θα προβεί στον έλεγχο και εκτίμηση των εν γένει προσόντων των υποψηφίων δυνάμενο να καλέσει αυτούς για παροχή διευκρινήσεων και πληρέστερη ενημέρωση.

 

 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 

Οι υποψήφιοι που κατέχουν τα ανωτέρω προσόντα και επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, θα πρέπει με την αίτηση να συνυποβάλλουν τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο διαβατηρίου.
 2. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, από την οποία προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
 4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. Τα δικαιολογητικά αυτά κατατίθενται ως εξής:
 • o Δημόσια έγγραφα ημεδαπής υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
 • o Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα.
 • o Για τίτλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον πράξη αναγνώρισης ή πιστοποιητικό αναγνώρισης για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα.
 • o Τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
 • o Η γλωσσομάθεια αποδεικνύεται με βάση τα προβλεπόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ως άνω. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις γλωσσομάθειας της αλλοδαπής, που απαιτούνται για τον διορισμό πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
 •  
 1. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψηφίους).
 2. Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης και επάρκειας, στο οποίο να περιγράφεται αναλυτικά η εμπειρία του.

Η αίτηση του ενδιαφερομένου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο ενδιαφερόμενος σε γνήσια αντίγραφα, όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.

Στην περίπτωση που δεν προσκομιστούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα μαζί με το αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στον υποψήφιο.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

 

III. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε κλειστό φάκελο, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 έως 14.30, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς την Δ.Ε.Υ.Α.Ν., (Δ/νση Σφαγείων Νάουσας, Τ.Κ. 59200), στον οποίο να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τους και η ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΕΥΑΝ», σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών (15) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2332022620 και 2332025266.

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Η κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή της επιχείρησης δεν υπόκειται στον έλεγχο του ΑΣΕΠ, ούτε αυτεπαγγέλτως, ούτε κατ’ ένσταση και εξαιρείται των διαδικασιών πρόσληψης του Ν. 4765/2021, σύμφωνα με το εδάφιο ια’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ως άνω Νόμου.

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΝ, η δε πρόσληψη θα γίνει με απόφαση αυτού και θα ολοκληρωθεί μόνο με την σύνταξη και υπογραφή σχετικής σύμβασης εργασίας με τον υποψήφιο που θα επιλεγεί.

Χρόνος υποβολής ενστάσεων επί της απόφασης πρόσληψης, πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης του ΔΣ ΔΕΥΑΝ.

 

 1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η παρούσα προκήρυξη πλήρωσης θέσης τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της ΔΕΥΑΝ και αποστέλλεται για τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νάουσας. Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται αποδεικτικό τοιχοκόλλησης.

Το πλήρες περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται με ανάρτηση στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Επίσης αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) της ΔΕΥΑΝ και του Δήμου Νάουσας. Για την ανάρτηση συντάσσεται αποδεικτικό.

Επίσης περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα.

  

Ο Πρόεδρος

του ΔΣ της ΔΕΥΑ Νάουσας

 

                                                          ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

Ταυτοποίηση πελατών

Κάντε σήμερα την ηλεκτρονική σας εγγραφή στην εφαρμογή της ΔΕΥΑΝ για να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησής σας γίνεται σε 3 απλά βήματα:

 1. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής
 2. Επιβεβαιώστε το e-mail σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα σας στείλουμε
 3. Προσκομίστε τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΝ

Με την εγγραφή σας στην εφαρμογή της ΔΕΥΑΝ, έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της επιχείρησης:

 • Άμεση ενημέρωση για τακτικές και έκτακτες διακοπές ύδρευσης που θα γίνουν στην περιοχή σας
 • Υποβολή ερωτήματος/παραπόνου και αναφορά προβλημάτων
 • Ενημέρωση για τις οικονομικές σας οφειλές και την καρτέλα του λογαριασμού σας
 • Ενημέρωση για την πορεία της ρύθμισής σας και το υπόλοιπό της
 • Παραλαβή του λογαριασμού σας σε ηλεκτρονική μορφή (προσεχώς)

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies